Uemura Shoen · Women waiting for the moon to rise (1944)